Producenci
Promocje
Kajak 2os Caribou Adventure 425
Kajak 2os Caribou Adventure 425
1 999,00 zł 1 995,00 zł
szt.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU
ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

Warszawa 2018-08-14

KayakZone Sp. z o.o.

Prymasa Augusta Hlonda 4K/20

02-972 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

w ramach projektu pod roboczą nazwą „KAYAKZONE_01” w związku z zamiarem przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z planowaną realizacją ww. projektu Zarząd Przedsiębiorstwa KayakZone sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie jak poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnozy rozumianej jakowstępny audyt, mający na celu:
 2. ocenę potencjału Wnioskodawcy - KayakZone Sp. z o.o.
 3. analizę(specyfika rynku i charakterystyka docelowych nabywców)otoczenia rynkowego Wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego,zamierzonego projektu wzorniczego,

przy czym potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć, jako posiadanie przez niego określonych zasobów - ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych – do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego.

 1. Miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego - KayakZone Sp. z o.o.; ul. Prymasa Augusta Hlonda 4K/20; 02-972 Warszawa
 2. Termin realizacji usługi do dnia: 2018.08.30.

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonej diagnozy Wnioskodawca otrzyma sprawozdanie z audytu zawierające ocenę potencjału wnioskodawcy i otoczenia rynkowego, przeprowadzoną zgodnie z opisem Przedmiotu zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Podmiot realizujący usługę:

 • Posiada odpowiednipotencjał do realizacji przedmiotu zamówienia;
 • Nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Informujemy, iż niniejsza procedura ma charakter informacyjny dla Zamawiającego i nie zobowiązuje Zamawiającegodo zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi też roszczenia o zawarcie umowy.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 20.08.2018r.:
 2. a) mailem (przez Internet) na adres: info@kayakzone.pl;

lub

 1. b) pocztą (list polecony) na adres: KayakZone Sp. z o.o.; ul. Prymasa Augusta Hlonda 4K/20; 02-972 Warszawa z dopiskiem „„KAYAKZONE_01””

 

DANE KONTAKTOWE

Marcin Sidor

+48 604 18 00 82

 

 

 

WZÓR OFERTY

 

OFERTA

 

 

 

………………………………………………………………………………..…..

Dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

 

…………………………………………………………….

Nr telefonu

 

…………………………………………………………….

Adres e-mail

 

Przedmiotem oferty jest wykonanieusługi doradczej w postaci wykonania diagnozy rozumianej, jako wstępny audyt, mający na celu:

 1. ocenę potencjału Zamawiającego - KayakZone Sp. z o.o.
 2. analizę otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego, zamierzonego projektu wzorniczego,

przy czym potencjał Zamawiającego należy rozumieć, jako posiadanie przez niego określonych zasobów - ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych – do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego profesjonalnego procesu projektowego.

 

Proponowana cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.

Nazwa usługi/opracowania

Cena netto

Cena brutto

Diagnoza w zakresie oceny potencjału KayakZone Sp. z o.o.ianalizy otoczenia rynkowegoKayakZone Sp. z o.o.pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego, zamierzonego projektu wzorniczego.

………………………..zł.

………………………..zł.

Cena netto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….

Termin wykonania usługi:………………………………………….

 

 

…………………………………                                                                              …………………………………

Miejscowość i data                                                                                      Podpis


 

……………………………

Miejscowość i data

 

 

…………………………………………………..

/Oferent-pieczątka/

 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko oraz funkcja upoważnionego przedstawiciela Oferenta/

oświadczam(y), że jako Oferent składający ofertę dotyczącą wykonania prac w projekcie pn.:

„KAYAKZONE_01”w związku z zamiarem przystąpienia Zamawiającego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, nie jestem(eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. z przedsiębiorstwem:

KayakZone Sp. z o.o.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………………………..

/Pieczątka i podpis Oferenta/ 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl